קטייהה ןודעומ ישאר       
   
ךלש ל"אודב אמסיסה תלבקל ןאכ ץחל
םיעצבמה םלועמ הנהתו וישכע םשרה
!!! ךלש יטרפה
:שמתשמ םש
:המסיס
 
   

 
1999-2018 תורומש תויוכזה לכ (c) ינורטקלא רחסמ לייסילייד      תויטרפ תוינידמ