תורש תונחת םיתורש ישאר       

תורש תונחת

אפמא תוריש
לטסירק תוריש
ןארידת תוריש
ןבל וק תוריש
הרטקלא תורש
םיאנכטה תיב תורש
סואהגניטסוו תורש
(סקולונכט ,שורב) םירונת (SHOTT ,ראמס) םייריכ תורש
(זגארשימא) ידרנ תורש
ןאפוינ תורש
ןוטנילק תורש
ןדרק תורש
שורב תורש
טסוו ןלוג תורש
ץמ תודבעמ תורש
טכנכואב תורש תונחת
רביל\רטואס תורש תונחת
טניופ טוה תורש תונחת
ראפשי תורש תונחת
'ץייא סא יב תורש
יל טנק תורש
ןייל ינימ תורש
יאקא תוריש
(םילודג םירצומ) ןייל-ןוא
(םינטק םירצומ) ןייל-ןוא
קינורטקלא .ז.מ תוריש תונחת
הקינורטקלא גירש תוריש תונחת
STS לאקס תוריש
רדרב ירצומ תוריש תונחת
וידוא-פוט תורש
סיוא תורש
םוקורוי תורש

אפמא תוריש

1700-70-80-90 יצרא תוריש דקומ

הינתנ
09-8302222 .לט

תליא םילעיה 'דש
07-6379276 .לט

עבש ראב 60 ןורבח ךרד
07-6276767 .לט

הירבט תליא תניפ ףידחלא
04-6792015 .לט

(הרדח ללוכ) הפיח ןנח לת ,הדוהי רב
04-8207766 .לט

ביבא-לת 16 ת"פ ךרד
03-6892222 .לט

םילשורי 3 ןשוש
02-6258201 .לט

ןולקשא/דודשא
08-8537766 .לט

הרדח
04-6344888 .לט

תובוחר
08-9477766 .לט


םיפלח ינסחמ

הירבט תליא תניפ ףידחלא
04-6792015 .לט

תליא םילעיה 'דש
07-6379276 .לט

עבש ראב 60 ןורבח ךרד
07-6276767 .לט

ןורשה ןורשה הקינורטקלא
04-6365811 .לט

הפיח ןנח לת הדוהי רב
04-8215194 .לט

דודשא למשח ינסחמ
08-8526253 .לט

םילשורי 3 ןשוש
02-6258201 .לט

ביבא-לת 9 רגסמה
03-6392444 .לט


הקינורטקלא ירצומל תורש יפינס

(הרדח ללוכ) הפיח ןנח-לת ,הדוהי רב
04-8207766 .לט

עבש ראב 60 ןורבח ךרד
07-6278632 .לט

ביבא-לת 9 רגסמה
03-6392888 .לט

לטסירק תוריש

זכרמ ףינס
035564343 לט
035596168 סקפ

ןופצהו הפיח ףינס
048512254 לט
048514804 סקפ

םילשורי ףינס
026733220 לט
026732472 סקפ

ש"ב ףינס
076277535 לט
076729299 סקפ

ןארידת תוריש

זכרמה ףינס

03-5575111 םיררקמ
03-5575133 םינגזמ
03-5575077 תויזיוולטו ואדיו
03-5575140 הסיבכ תונוכמ
03-5575000 םירונת

ןופצהו הפיח ףינס

04-8467310 - םיררקמ
04-8467322 - םינגזמ
04-8467330 - םירונת ,הקינורטקלא
04-8467330 - הסיבכ תונוכמ
04-6737666-7-8-9 - (הירבט) םינגזמו םיררקמ

ןורשה ףינס

03-9053010 - םיררקמ
03-9053020 - םינגזמ

ןורמושה ףינס

09-7926171 - םינגזמו םיררקמ
04-6382481 - הקינורטקלא אובי
03-9387041 - םיחידמ ,םירונת ,הסיבכ תונוכמ

םורדה ףינס

02-6783851 - (םילשורי) תוריש
07-3236561 - (עבש ראב) םינגזמו םיררקמ
07-6378101 - (תליא) םינגזמו םיררקמ
07-6271410 - לגורקימ ,םיחידמ ,הסיבכ 'כמ
07-6378616 - הסיבכ תונוכמ

ןבל וק תוריש


:םיכנעת דע הלוטמ רוזא
רוזמ תוריש
הירבט ,35 ףידחלא בוחר
04-6720316 :ןופלט

:יתבר הפיח
רוקה זועמ
הפיח ץרפמ, 265 תורדתסהה
04-8410888 :ןופלט

:ןורשה רוזא
ןותוריש
09-7411511 :ןופלט
הננער ת"הזא ,111 הריציה בוחר

:ןולקשא דע ופי רוזא
םר תוריש
א"ת ,8 תויולג ץוביק בוחר
03-9520052 :ןופלט

:עבש-ראב רוזא
ריפכ תדבעמ
עבש ראב ,45 תואטגה ידרומ בוחר
07-6278194 :ןופלט

:יתבר םילשורי
הקינכט ןור
24 םירשנ יפנכ בוחר
02-6541444

:יתבר תליא
קודצ תוריש
תליא ,463/12 לקדה תויונח זכרמ
07-6376799 :ןופלט

הרטקלא תורש

:(א"ת דע הרדח) זכרמה רוזא
הרטקלא תוריש
צ"לשאר שדח ת.א ,4 אריפש 'חר
03-9530900 'לט

:(תג.ק דע םי תב) זכרמה רוזא
הרטקלא תוריש
צ"לשאר ,12 ארוקה ןיע 'חר בוטפ'ג
03-9696464 'לט

: ןורמושה רוזא
יבוק תורש
השנמ יפלא
09-9725690 'לט

: ןופצהו הפיח רוזא
הרטקלא תורש
טסופ ק'צ 16/20 ינוקרמ 'חר
04-8475555 'לט

: םילשורי רוזא
ליווט יבא ורטקלא
תויפלת 37 גניק רייפ 'חר
02-6273668 'לט

: עבש ראב רוזא
הרטקלא תורש
26 תורדתסהה 'חר
07-6273668 'לט

: תליא רוזא
ןושש לולמ
70 ןתיב ת.א
07-6335311 'לט

םיאנכטה תיב תורש

: םיאנכטה תיב
םניח רישי ןופלט
ךירוגמ רוזאב הדבעמל
1700-700-344
םירוריבל יצרא זכרמ
09-7612800

סואהגניטסוו תורש


:ןד שוגו ביבא לת רוזיא
דבלב םיררקמל
רוקבל תרבח
7 רבמיא חר
הוקת חתפ הירא תירק
03-9212348


:לילגהו הפיח רוזיא
ררקמה תיב
הפיח ,הממור ,25 ןרוא 'חר
04-8253211


:הרדח ,הינתנ רוזיא
יח יתוריש
הינתנ 17 ןמציו 'חר
09-8828153


: הנבי ןגו דודשא דע הילצרה רוזא
םיחידמו הסיבכ תונוכמ ,זג ירצומל
יטלס תוריש
ןויצל ןושאר 7 לאנברבא 'חר
09-9693628


: ןולקשא דע ןויצל ןושאר רוזא
דבלב םיררקמל
ש.ג.ד תוריש
17 בורחס 'חר
ןויצל ןושאר שדחה ת.א
03-9521742

:םילשורי רוזיא
דיפר תוריש
םילשורי ,11 הרופצ 'חר
02-6729060

:ןורמוש רוזיא
יבוק תוריש
השנמ יפלא
09-7925690


: םורדהו עבש ראב רוזיא
טיבש תוריש
עבש ראב ,27 םיררחשמה ךרד
07-6279769


:תליא רוזא
קודצ תוריש
תליא 463/12 לקדה תויונח זכרמ
07-6376799(סקולונכט ,שורב) םירונת (SHOTT ,ראמס) םייריכ תורש


מ"עב ןופטר יתורש

:זכרמה רוזא
08-9777222

:םילשורי
02-6798812

:ןופצהו הפיח
04-8661440

: הביבסהו הלופע הרדח
04-6523920

:הביבסהו עבש ראב
07-6238871

:הביבסהו דודשא
08-8551414

:הביבסהו תליא
07-6317204

:הביבסהו ןולקשא
07-6718191

:הביבסהו הירבט ,תרצנ
04-8661440
ידרנ םירונת תורש

: זכרמה רוזיא
12 ןתיא והילא 'חר ,סולפ תוריש
צ"לשאר
03-9631500 לט

: םילשורי
10 לאלצב 'חר ב.ש
םילשורי
02-6256890 לט

: ןופצהו הפיח
רוקונכט י.צ
5 הטיחה 'חר
הפיח ץרפמ
04-8415716 לט

: הירבט רוזיא
רוזמ תוריש
35 ףידחלא 'חר
הירבט
04-6720316 לט

: םורדהו ש"ב
,למשח קינכט
3 םינושארה 'חר
דודשא
08-8521411 לט
: תליא
סרפסקא תוריש
שדחה הישעתה רוזיא
07-6378616 לט
ןאפוינ תורש

יצרא ללכ תוריש
1700-700-727

:זכרמה רוזא
"ןורושי חכ" (הסיבכ תונוכמ םישביימ םיררקמ)
א"ת 7 יקצינבר 'חר
1700-700-868

ןוטנילק תורש

זכרמ
03-9026968
רוגח בשומ
10 ק"שמ

םורד
רואלג תוריש
02-6277771
16 רואי בוחר
עבש ראב

ןדרק תורש


זכרמה רוזא
"סולפ תורש"
צ"לשאר 12 ןתיא והילא
03-9631500 :ןופלט

הפיח רוזא
"למשח ןריל"
הפיח 7 יבנלא
04-8661440 04-8666033 :ןופלט

".ב.ש"
םילשורי ,6 לאלצב
02-6256890

"םר לא"
םילשורי תויפלת 7 הנדסה 'חר
: 02-6783851ןופלט

(רביל-רטואס) ש"ב
"םינוקית יתוריש .ט.ק"
ש"ב 75 ח"מלפה
07-6277535

(טכנוקב) ש"ב
"למשח קינכט"
ש"ב ,31 תורדתסהה
07-6278558 :ןופלט

תליא
"ןושש תורש"
תליא ,הישעתה רוזא
07-6378368שורב תורש

הינתנ ,17 ןמציו
09-8611381 .לט

םילשורי 202 ופי
02-5371212 .לט

הפיח ץרפמ 269 תורדתסהה תורדש
04-8410888 .לט

עבש ראב 45 תואטגה ידרומ
08-6236885 : לט

הירבט ,45 ףידחלא
04 -6720316 .לט

תליא 12 לקדה תויונח זכרמ
08-6376799 .לט


טסוו ןלוג תורשןג תמר,121 הייאורה
03-5790277.לט

הינתנ ,17 ןמציו
09-8611381 .לט

דודשא ,22\18 ךלמה דוד
052-951077 ,08-8658066 .לט

עבש ראב ,27 םיררחשמה ךרד
050-394214 ,08-6279760 .לט

ןורשה רוזא לכ
050-540577 .לט

הפיח ,31 ג"לי
053-722711 04-8662647 .לט

םילשורי ,העקב 'כש
02-6729050 .לט

תליא ,לקדה תויונח זכרמ
052-620029 ,08-6376799 .לט

ןורמושה רוזיא
050-454404 .לט


ץמ תודבעמ תורשקרב ינב ,19 ןוירוג ןב
03-6199112 ,03-6199111 .לט

אתא תיריק ,19 הפיח ךרד
052-613054 ,04-8723046 .לט

תרצנ ,1026 .ד.ת פוש זכרמ
050-342398 ,04-6554318 .לט

הינתנ ,4 תקרב
052-758439 ,09-8610678 ,09-8610677 .לט

םילשורי ,3 םייחה רשג
02-5380223 ,02-5380222 .לט

תליא ,1354 .ד.ת שדח הישעת.א ,
08-6378005 .לט

עבש ראב ,90 רודלפמורט
08-6238640 ,08-6274110 .לט

הנומיד ,14 הלאצה
08-6559573 .לט

דודשא ,ןותחת סלפמ 8 'סמ 'ד ירחסמ זכרמ
08-8551414 .לט

ןולקשא ,5\37 ןהכ ילא
050-282223 ,08-6718191 .לט

ןמציו ישאר ,היברג לא הקב
050-387837 ,04-6383557 .לט

תפצ ,81 םילשורי
052-669601 ,04-6920771 .לט

םילשורי ,88 סיפרגא
02-6247272 .לט


טכנכואב תורש תונחתןויצל ןושאר ,12 ןתיא והילא
03-9631500 .לט

הפיח ,265 תורדתסהה
04-8410888 ,04-8418221 .לט

םילשורי ,10 לאלצב
02-6256890 .לט

עבש ראב ,31 תורדתסהה
053444336 .לט

תליא
07-6378368 .לט


רביל\רטואס תורש תונחתןויצל ןושאר ,12 ןתיא והילא
03-9631500 .לט

הפיח ,265 תורדתסהה
04-8410888 ,04-8418221 .לט

הירבט ,35 ףידחלא
04-6720316 .לט

םילשורי ,10 לאלצב
02-6256890 .לט

עבש ראב ,75 ח"מלפה
07-6277535 ,07-6276896 .לט

תליא
07-6378368 .לט


טניופ טוה תורש תונחתןויצל ןושאר ,12 ןתיא והילא
03-9631500 .לט

הפיח ,265 תורדתסהה
04-8410888 ,04-8418221 .לט

הירבט ,35 ףידחלא
04-6720316 .לט

םילשורי ,10 לאלצב
02-6256890 .לט

עבש ראב
07-6279796 .לט

תליא
07-6378368 .לט


ראפשי תורש תונחתהילצרה ,הישעתה רוזא 7 ריפס
09-9554776 סקפ ,09-9711700 .לט

ןג תמר ,10 םימיה תשש
09-9554776 סקפ ,09-9711700 .לט

הפיח ,טסופ ק'צה תמוצ 5-3 הדוהי רב 'דש
09-9554776 .לט

תליא ,'ב\18 רטנס יטיס
07-6340882 סקפ ,07-6373032 .לט

עבש ראב ,2 לצרה
07-6274608 סקפ ,07-6238871 .לט

דודשא ,14 תונח רטנס ןינב
08-8530299 .לט

ןולקשא ,16 תונח זמר דוד
07-6727913 .לט

ןויצל ןושאר ,35 ןושארה סדרפה
03-9698245 סקפ ,03-9660033 .לט

םילשורי ,לוכשא תמר 17 ףוס םי
02-5819494 סקפ ,02-5818150 .לט

הרדח ,57 לצרה
04-6338927 סקפ ,04-6337763 .לט

ןורמושה רוזא ,ןתוד אובמ
050-628926 ,04-6346033 .לט

הלופע ,11 ןיול ברה
04-64203300 סקפ ,04-6523920 .לט

הירבט ,10 יאכז ןב ןנחוי
04-6724775.לט

הירהנ,14 ןותעגה 'דש
04-9924967 סקפ ,04-9928293 .לטןייל ינימ תורש

ןופצהו הפיח רוזא

לא-בא
הפיח ץרפמ ,225 תורדתסהה 'דש
04-8720-631

ןורשה רוזא

ןותוריש
הננער ת"הזא , 10 הכאלמה 'חר
09-7411511

זכרמה רוזא

רוא לג
הילצרה ,34 סה 'חר
09-9586027

עבש ראב רוזא

בגנה רואמ
עבש ראב ,27 ריאי 'חר
08-6274563
08-6271410

םילשורי רוזא

רוג תורש
םילשורי ,48 י"שר 'חר
02-5389767
02-5389625

תליא רוזא

קיציא רוריק
תליא ,79 ןתיב ,ת"הזא
08-6335311יל טנק תורש

םיקמעו לילג רוזא

ןריל תורש
הפיח , 7 יבנלא 'חר
04-8666360

הביבסהו הפיח רוזא

ןופצה תורש
הפיח ,31 ג"לי 'חר
04-8640246

זכרמה רוזא
מ"עב ןורשי חכ
א"ת ,7 יקצניבר 'חר
03-5618125

םילשורי רוזא
ףלא יפ תורש
תור רפכ
08-9762037

ןולקשא רוזא
תורש לכ
דודשא ,1 תויולג ץוביק 'חר
08-8534575

עבש ראב רוזא
ריפכ תדבעמ
ש"ב 45 תואטגה ידרומ 'חר
08-6278194

תליא רוזא
סרפסקא תורש
תליא ירחסמ רוזא
08-6378616


'ץייא סא יב תורש

ןופצה רוזא

רחס ןופטר
הפיח ,273 תורדתסהה 'חר
04-8419919

זכרמה רוזא

ןופטר יתורש
דול ינופצ ת"הזא ,1 הכאלמה 'חר
08-9777222

םילשורי רוזא

םר לא
םילשורי ,7 אנדסה 'חר
02-6783851
02-6783030

עבש ראב רוזא

בגנה רואמ
עבש ראב ,118 ץולחה 'חר
08-6274563
07-6271410

הביבסהו ןורמושה

יבוק תורש
השנמ יפלא
09-7925690

הביבסהו תליא

תינגד זכרמ
תליא ,שדח ת"הזא
08-6317203

יאקא תוריש


ןופצ רוזא

תוירקהו הפיח
ןופצ-ןופטר יתוריש
הפיח 372 תורדתסהה
04-8419919

ןוילע לילג-תפצ
תודבעמ רוד
תפצ 18 םילשורי
04-6999881


הירבט-תרצנ
גלפ
תרצנ 127 יווסאמנ
04-6466532


הלופע
ליג
הלופע 11 ןיול ברה
04-6523920


תולעמ-לאימרכ
תרצנ-ביטלט
תרצנ 6201 .ד.ת
04-6554318


הרדח
ןויצ הדע תעבג 73 לקדה
04-6380116


זכרמה רוזא

ןופטר יתוריש
דול ינופצ .ת.א 1 הכאלמה
08-9777272


םילשורי

םרלא
םילשורי 7 אנדסה
02-6783851


ןורמושהו שלושמה
ואדיו ולה
היברג לא אעקב
04-6383557


הנבי-דודשא
ביטלט
דודשא 'ד רוזא םיטיישה
08-8551414


תג תירק-ןולקשא
וניר ביטלט
ןולקשא 73 ןהכ ילא
08-6718191


םורדה רוזא

הנומיד-דרע-עבש ראב
.ס.ל
עבש ראב 2 לצרה
08-6238871


תליא
ירורד
תליא הישעת רוזא 08-6317204


(םינטק םירצומ) ןייל-ןוא


ןופצה רוזא

הירהנ
ןהכ המלש תשש
51 לצרה בוחר
04-9826746

לאימרכ
הקינורטקלא לאיור
(א.ד.מ לומ) ירחסמ זכרמ
04-9588780

הפיח
ןורוי
169 לצרה
04-8674857

הרדח
חטיא םיחא
53 אישנה
04-6322252
04-6326088

תרצנ
הקינורטקלא.ג לאפ
720 יוואסמנ
04-6466532

הירבט
יביט לכ ןוקית
3 יאכז ןב ןנחוי
04-6790469

זכרמה רוזא

הינתנ
םחנמ רב
15 זמר
09-8337733
09-8347230

הילצרה
סקימונכמ
95 בולוקוס
09-9582149

הוקת חתפ
תיזכרמ הדבעמ
3 םימישגמה
03-9234671
03-9211104

ביבא לת
רומ ורטקלא
(המרניסה לומ) 8 בדנימע
03-5622406
03-5617838

ןג תמר
קרב ורטקלא
89 יקסניטובז
03-7511145
03-7515112

צ"לשאר
תורישה זכרמ ידס
5 בורחס
03-9629929

םי תב
דשא ורטקלא
39 דלישטור
03-5063582

דול
לארשי תודבעמ
14 ילארזי'ד
08-9250430

תובוחר
טמ ורטקלא
18 ןייטשפא יול
08-9463504


םילשורי רוזא
לכ תוריש
(הרממ רכיכ) 1 םדיגה
02-6421741
02-6231891


םורדה רוזא

דודשא
למשח ינוקיתל זכרמה
60 תונח 'א ירחסמ זכרמ
08-8533976

ןולקשא
ןולקשא תונימא
15 זמר בוחר
08-6757559

תג תיירק
7/3 שיכל תורוא
08-6881270

עבש ראב
סקימ ורקימ
102 ץולחה
08-6232717

תליא
ןושש תוריש
'א היישעתה רוזא
08-6335311
08-6378368

(םילודג םירצומ) ןייל-ןוא


ןופצה רוזא

"םיתוריש א.א"
הפיח 105 לצרה
04-8666410

ןד שוג רוזא

O.K" םיתוריש"
03-5707191

"ןייל ןוא"
הוקת חתפ 3 םימישגמ תמר
03-9212501 / 03-9211104

ןורמושה רוזא

"יבוק"
09-7925690

םילשורי רוזא

"םרלא"
תויפלת 7 הנדסה בוחר
02-6783851

עבש ראב רוזא

"בוטלפ"
08-6279305

תליא רוזא

"ןושש תוריש"
תליא 'א הישעת רוזא
08-6378368

קינורטקלא .ז.מ תוריש תונחת


1 בצחה -מ"עב גאמירב
03-6508470/1

ביבא-לת רוזיא
א"ת ,11 ןיטנובל -מ"עב גאמירב
03-5606931

םילשורי רוזיא
ם"י ,1 םדיגה -לכ תורש
02-6252451

עבש ראב רוזיא
ש"ב ,102 ץולחה -סקימ ורקימ
08-6282691

צ"לשאר רוזיא
צ"לשאר , 4 רקסניפ -ירדגוב ורטקלא
03-9666492

תובוחר רוזיא
תובוחר ,125 לצרה -יסדג יתורש
08-9452108
08-9453769

קרב ינב רוזיא
קרב ינב ,72 אביקע 'ר -סקימ ונכט
03-6194518

הינתנ רוזיא
הינתנ ,15 זמר -םחנמ רב
09-8337733

הפיח רוזיא
הפיח ,32 למנה -ןדלא
04-8679289

הירבט רוזיא
הירבט , 3 יאכז ןב ןנחוי -לכ ןוקית
04-6790469

הילצרה רוזיא
הילצרה ,95 בולוקוס -סקימ ונכמ
09-9582149

תליא רוזיא
תליא ,שדחה הישעתה רוזא -בידא תורש
08-6378448

ןיקצומ תירק רוזיא
ןיקצומ תירק ,11 זול שידק -ריהמ תורש
04-8757168

הווקת חתפ רוזיא
2 רטרופקנרפ -ריאמה
03-9225123

הרדח רוזיא
53 אישנה -חטיא םיחא
04-6322252

תפצ רוזיא
תפצ ,1 באז יקסניטוב'ז -לכל תוריש
04-6974679

ןולקשא רוזיא
ןולקשא ,29 תונח (םקשה ןוינק) זמר .ש.א תודבעמ
08-6722211

הננער רוזיא
הננער , 72 הזוחא ,רוא לט תודבעמ
09-7603387

דול רוזיא
דול ,14 ילעארזיד -לארשי תודבעמ
08-9250430

דודשא רוזיא
דודשא ,'א ירחסמ זכרמ ,למשח ינוקיתל זכרמה
08-8533976

ןג תמר רוזיא
ןג תמר , 89 יקסניטוב'ז -קרב ורטקלא
03-7511145

הירהנ רוזיא
הירהנ ,51 לצרה -תשש
04-9826746

תג תירק רוזיא
תג תירק ,7/3 שיכל 'דש -תג תורוא
08-6881270


הקינורטקלא גירש תוריש תונחת


קירטקלא גירש-תורש תונחת

ןיפירצ
קירטקלא גירש תודבעמ יזכרמ תורש
ןיפירצ תונכוסה ינסחמ
08-9229467

הפיח
םר תורש
9 קילאיב
04-8620162

תוירקהו הפיח
םר תורש
279 תורדתסהה תורדש
04-8720642

הירבט
יביט לכ ןוקית
15 יאכז ןב
04-6790469

הינתנ
םחנמ רב
(םינפה דרשמ דיל) 15 זמר בוחר
09-8337733

הילצרה
סקימונכמ
95 בולוקוס
09-9582149

ביבא-לת
סאילא
20 הילעה בוחר
03-6830191

ןג-תמר
קרב ורטקלא
89 יקסניטוב'ז תניפ הווקתה
03-7515112

קרב ינב
סקימונכט
72 אביקע יבר בוחר
03-6194518

הוקת חתפ
2 רטרופקנרפ בוחר ,ריאמה
דלישטור תניפ
03-9225123

ןויצל ןושאר
ירדגוב ורטקלא
4 רקסניפ בוחר
02-9666492

תובוחר
תילמשח
(דגא לומ) 19 ו"ליב
08-9455383

דודשא
ימק למשח
24 'ב ירחסמ זכרמ
08-8525104

ןולקשא
תונימא
15 זמר בוחר
08-6727114

עבש ראב
בגנה למשח
68 רודלפמורט
08-6239367

תליא
ןזור
ןשיה הישעתה רוזא
08-6378616

םילשורי
לכ תורש
(םעה תיב לומ) 1 םדיגה
02-6241741


רדרב ירצומ תוריש תונחת


הסיבכ תונוכמ

תליא
סרפסקא תורש
תליא - הישעתה רוזא
08-6378616  :לט
08-6377761  :סקפ

םורד
ילא רוריק
עבש ראב - תידוהי תירק, 10 הנבמ, ריפוא קראפ
08-6279305:לט
08-6209380:סקפ

תוירקהו הפיח רוק ונכט
הפיח - 5 הטיחה
04-8422307 :לט
04-8421656 :סקפ

םילשורי
םר - לא
םילשורי - תויפלת, 7 אנדסה
02-6783851 :לט
02-6780022 :סקפ

זכרמ
סרפסקא ורטקלא
ןולוח - א 3 ןדסה
03-5566133  :לט
03-5586196

ןופצ
רוזמ תורש
הירבט - 35 ףידחלא
04-6720316 :לט
04-6715556 :סקפ


םייונב םייריכ

תליא
סרפסקא תורש
תליא - הישעתה רוזא
08-6378616
08-6377761


:םורד
ילא רוריק עבש ראב - תידוהי תירק, 10 הנבמ, ריפוא קראפ
08-6279305
08-6209380


:תוירקהו הפיח
רוק ונכט הפיח - 5 הטיחה
04-8422307
04-8421656


םילשורי םר - לא
םילשורי - תויפלת ,7 אנדסה
02-6783851
02-6780022

זכרמ
סרפסקא ורטקלא ןולוח - א 3 ןדסה
03-5566133
03-5586196


ןופצ
רוזמ תורש
הירבט 35 ףידחלא
04-6720316 04-6715556םילכ יחידמ

תליא
סרפסקא תורש
תליא - הישעתה רוזא
08-6378616
08-6377761

םורד
ילא רוריק עבש ראב - תידוהי תירק,10 הנבמ, ריפוא קראפ
08-6279305
08-6209380


תוירקהו הפיח
רוק ונכט הפיח 5 הטיחה
04-8422307
  04-8421656


םילשורי
םר - לא
םילשורי - תויפלת, 7 אנדסה
02-6783851
02-6780022


זכרמ
סרפסקא ורטקלא
ןולוח א 3 ןדסה
03-5566133
03-5586196


ןופצ
רוזמ תורש
הירבט 35 ףידחלא
04-6720316
04-6715556
םירונת

תליא
סרפסקא תורש
תליא הישעתה רוזיא
08-6378616
08-6377761


םורד
ילא רוריק
עבש ראב - תידוהי תירק,10 הנבמ,ריפוא קראפ
08-6279305
08-6209380


תוירקהו הפיח
רוק ונכט
הפיח - 5 הטיחה
04-8422307
04-8421656


םילשורי םר - לא
םילשורי תויפלת, 7 אנדסה
02-6783851
02-6780022


זכרמ
סרפסקא ורטקלא
ןולוח א 3 ןדסה
03-5566133
03-5586196

ןופצ

רוזמ תורש
הירבט 35 ףידחלא
04-6720316
04-6715556


תויזיולט

תג תירק - ןולקשא
מ''עב וניר ביטלט
ןולקשא 37 ןהכ והילא
08-6718191
08-6718060


עבש ראב
הקינורטקלא י.ש
עבש ראב - 90 רודלפמורט
08-6274110
08-6238640


םורד
הקינורטקלא יתוריש ירורד (טראטס וטוא דיל) תליא ןשי ת.א
08-6317204
08-6317145


תוירקהו הפיח
לג -לט
הפיח - 23 רורחשה הלעמ
04-8622260
04-8628823


םילשורי
םר-לא
םילשורי - תויפלת, 7 אנדסה
02-6783851
02-6780022


זכרמ
מ''עב הקינורטקלא יאמ
ןולוח -.ת.א 3 ןדסה
03-5569550
03-5569590

הינתנ
הינתנ יבא
הינתנ - 14 ןמציו 'דש
09-8333885
09-8825231
םיררקמ

תליא
סרפסקא תורש תליא - הישעת רוזא
08-6378616
08-6377761


םורד
ילא רוריק עבש ראב - תידוהי תירק,10 הנבמ, ריפוא קראפ
08-6279305
08-6209380


תוירקהו הפיח
רוק ונכט הפיח 5 הטיחה
04-8422307
  04-8421656


םילשורי
םר - לא םילשורי - תויפלת, 7 אנדסה
02-6783851
02-6780022


זכרמ
סרפסקא ורטקלא ןולוח - א 3 ןדסה
03-5566133
03-5586196

ןופצ
רוזמ תורש
הירבט 35 ףידחלא
04-6720316
04-6715556םילגוברוטו םילגורקימ


תליא
הקינורטקלא יתוריש ירורד (טראטס וטוא דיל) תליא ןשי ת.א
08-6317204
08-6317145


תג תירק - ןולקשא ביטלט
ןולקשא 37 ןהכ ילא
08-6718191
08-6718060


עבש ראב
הקינורטקלא .י.ש עבש ראב - 90 רודלפמורט
08-6274110
08-6238640

הפיח
לג לט
הפיח - 23 רורחשה הלעמ
04-8622250
04-8628823


םילשורי
םר -לא םילשורי - תויפלת 7 אנדסה
02-6783851
02-6780022


זכרמ
מ''עב הקינורטקלא יאמ ןולוח .ת.א 3 ןדסה
03-5569550
03-5569590


הינתנ
הינתנ יבא הינתנ 14 ןמציו 'דש
09-8333885
09-8825231

STS לאקס תוריש

1-700-705-003 : הינק רחאל תוריש דקומ

רחס ףיר תוריש

03-6240555 : יצרא תוריש זכרמ

וידוא-פוט תורש

תיכשמ32 חותיפ הילצרה
099505206

סיוא תורש תונחת

הננער-זכרמ ףינס

הננער ,19 היישעתה בוחר
097448134
097461842

הפיח-ןופצה ףינס

הפיח,12ןומיס סוילוי בוחר
048410646
048411202

םילשורי ףינס

םילשורי תויפלת,4םיצורח די בוחר
026723417
026713849

םורד ףינס

עבש-ראב ,96 הסדה בוחר
086238338
086277450

םוקורוי תוריש תונחת

ןופצה רוזא

הפיח םוקורוי ףינס
הפיח ,ןקלוו תמוצ 1 ןייד השמ 'חר
.04-8810810 :לט

דרשמל וב לכה
הנומש תירק ,38 וקסר
046959376 :לט
046959376 :סקפ

םיחוטיב ןריב
הירהנ ,13/1 תואטגה ימחול
049929888 :לט
049929888 :סקפ

יקצנשוד למשח
הלופע ,6 בורוזולרא
046522537 :לט
046523376 :סקפ

הביתכ ירישכמ ינורפע
הפיח ,הלטס רככ 35 יקסבוחינרשט
048311814 :לט
048311814 :סקפ

קירטקלא ןאס ןורטקלא
הירבט ,9 א"מח ןינב םיחרפה
046790255 :לט
046679025 :סקפ

הביתכ ירישכמ אטרא
לאימרכ ,ת.א 48 תשורחה
046723091 :לט
047586950 :סקפ

זכרמה רוזא

ג"ר םוקורוי ףינס
ןג תמר ,8 ןמדירפ בד 'חר
.037530150 :לט

הרדח ליעי ג.נ
הרדח ,28 הפי ללה
046336105 :לט

רפסה
הינתנ ,9 ןמציו 'דש
098335177 :לט
098340514 :סקפ


תרושקית םטסיס
ןורשה דוה ,108 ןורשה ךרד
097407880 :לט
097405370 :סקפ


ראוד תונכוס ת"פ ,9 ןמדירפ רזע
039087662 :לט
039087594 :סקפ

מ"עב דול רואה
דול ,58 לצרה
089251685 :לט
089242704 :סקפ

הביתכ רישכמ סומולוק
תוער ,ירחסמ זכרמ
089263291 :לט
089263291 :סקפ

תידרשמ
צ"לשאר ,17 םעה דחא
039643697 :לט
039658269 :סקפ

הביתכ ירישכמ ובוב
ןולוח ,40 ץיבונורא
035031448 :לט
035031448 :סקפ

קוב - ינד
םי תב ,52 לצרה
035697952 :לט
036597952 :סקפ

םורדה רוזא

ש"ב םוקורוי ףינס
עבש ראב ,1/17 םירגנה 'חר
.086234344 :לט

תרושקת ףסא
הניטסק.צ ,היבוט ראב ת.א
088585848 :לט
088585557 :סקפ

תרושקת ףסא
תג .ק ,רטנס תג ןוינק
086600260 :לט
086600259 :סקפ


םויניטלפ
ןולקשא ,18 הדובעה 'חר
086755554 :לט
086755552 :סקפ


מ"עב 1 יד .יס תובוחר ןוינק
088494467 :לט
089494467 :סקפ

תרושקת ילאר
דודשא ,םורופה ןוינק
088565675 :לט

תרושקת ןופסנ
תוביתנ ,5 ןדריה
089944744 :לט
089331537 :סקפ

הקינורטקלא רחש
תליא ,7 ןיזר זכרמ
086345050 :לט
086336959 :סקפ


םילשורי רוזא
םילשורי םוקורוי ףינס
םילשורי ,ללכ זכרמ 97 ופי 'חר
026235007 :לט


תיזכרמ הדבעמ
לביס קראפ
ןיעה שאר ,שדחה ת.א 24 למעה 'חר
039029001 :לט   
 
דיינ וידוא
םחל יפוא
םירדנלב
םירלירג
ילגלד וד
ןבוא רטסוט
לפוו-םימנצמ-הציחל רטסוט
תואירבו יפוי חופיט
תויזיולט
םינופלט
םייריכ
םיצהגמ
םילכ יחידמ
ףרוח םילקא ירצומ
ץיק םילקא ירצומ
חבטמל םירצומ
םינגזמ
יפקה דויצו םיבשחמ
תונחטמ
םימחימ
הסיבכ ישביימ
םירסקימ
לגורקימ
תרופסתו חוליג תונוכמ
הסיבכ תונוכמ
הפק תונוכמ
טווינ ירישכמ
תוטחסמ
ןוזמ ידבעמ
עמש תוכרעמ
סליטס תומלצמ
םיאיפקמ
םינרקמ
םיררקמ
םימ ינקתמ
הילת ינקתמ
הידמ ינגנ
הפיטש תונוכמו רוטיקב יוקינ
םירטס הדוס
חבטמל םיריס
ראלולס
לושיב/תבש תוטלפ
םידא יטלוק
םימוקמוק
םירזיבאו תולוסנוק
םיטיהר
םינפחר
םילוקמר
קבא יבאוש
היפא ירונת
 
1999-2019 תורומש תויוכזה לכ (c) ינורטקלא רחסמ לייסילייד      תויטרפ תוינידמ